Kuntoarvion tehtävänä on tuottaa omistajalle tietoa kiinteistön kunnosta. Kuntoarvion tuloksia voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaa laadittaessa. Kuntoarvio listaa kiinteistössä tulevaisuudessa tarvittavat korjaustoimet, niiden ajankohdan ja sekä toimenpiteiden alustavan kustannusarvion.


Peruskuntoarvio sisältää tiedot kiinteistön teknisestä ja energiataloudellisesta toimivuudesta. Arvion laatijan on oltava perehtynyt kiinteistöjen rakenteiden ja talotekniikan vauriomekanismeihin sekä luontaiseen ikääntymisprosessiin. Kuntoarvioon sisältyy aina kiinteistön käytön pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) 10-vuodelle.


Kuntotutkimuksissa selvitetään kiinteistön rakenneosien, laitteiden ja järjestelmien todellinen kunto. Tutkimusten tukena ovat erilaiset mittaus- ja näytteenottotoimenpiteet sekä rakenneavaukset. Kuntotutkimus voidaan tarkentaa koskemaan tiettyä kiinteistön osaa (esimerkiksi alapohja) tai havaittua riskirakennetta.


Kuntotutkimus noudattaa Ympäristöministeriön opasta 28, ”Home- ja kosteusvaurioituneen kiinteistön kuntotutkimus”. Otamme rakennusterveystutkimuksiin kuuluvia materiaali- ja ilmanäytteitä niissä esiintyvien kemiallisten, biologisten ja fysikaalisten epäpuhtaustekijöitten määrittämiseksi. Näytteet analysoidaan ISO 9001 ja SFS-EN 17025 laatustandardien mukaan toimivissa tutkimuslaboratorioissa, joilla näytetyypistä riippuen on Eviran hyväksyntä suorittaa Terveydensuojelulain edellyttämiä asumisterveystutkimuksia.

Hometalkoot

http://www.hometalkoot.fi/

Eviran lab

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/esittely/toiminta/laboratoriotoiminta/eviran+hyvaksymat+laboratoriot/hyvaksytyt+laboratoriot/asumisterveys/