Taloyhtiön merkittävin omaisuusmassa on sen omistama kiinteistö joko pelkän rakennuksen tai
myös sen yhteydessä olevan tontin muodossa. Taloyhtiön osakas taas omistaa asunnon hallintaan
oikeuttavat osakkeet, mikä antaa oikeuden käyttää ja hallita yhtiöjärjestyksessä määritettyä huoneistoa.
Asunto-osakkeiden omistajat ovat yhtiön osakkaita ja siten vastaavat kukin omalta osaltaan
yhtiön velvoitteista.

Taloyhtiön toimintaa määrittävät asunto-osakeyhtiölaki ja kunkin yhtiön yhtiöjärjestys, joissa eritellään
taloyhtiön ja osakkaan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Asunto-osakeyhtiölaissa määrätään yksityiskohtaisesti
taloyhtiön hallinnosta, kuten päätöksenteosta sekä vastikkeen maksusta ja yhtiön kunnossapito-,
korjaus- ja muutostöistä. Huomionarvoisin ja vahvin periaate asunto-osakeyhtiölaissa on yhdenvertaisuus.
Taloyhtiön päätöksenteossa ei saa tehdä päätöksiä tai tehtäväsuoritteita, jotka voivat tuottaa yhdelle osakkaalle
etua toisten kustannuksella. Näin pyritään estämään enemmistöosakkaiden suosimista vähemmistön
kustannuksella.

Yhtiöjärjestys laaditaan asunto-osakeyhtiölain mukaisesti jokaiselle taloyhtiölle, hyväksytään yhtiökokouksessa
sekä rekisteröidään kaupparekisteriin. Yhtiöjärjestyksen tulee olla asunto-osakeyhtiölain vähimmäisvaatimusten
mukainen ja siinä tulee yhtiön tietojen lisäksi esittää kunkin huoneiston hallintaan oikeuttavat
osakkeet, huoneistojen pinta-alat ja käyttötarkoitukset sekä perusteet määrätä yhtiövastikkeesta. Yhtiöjärjestyksen
ollessa asunto-osakeyhtiölain vastainen, sovelletaan lain määräyksiä, jollei voimaanpanolaissa
toisin säädetä.

Yhtiöjärjestyksen rinnalle voidaan vapaaehtoisesti laatia taloyhtiön järjestysmääräykset, joissa kerrotaan
asumisessa noudatettavat säännöt. Järjestysmääräyksillä on myös oikeudellinen merkitys: niiden merkittävästä
rikkomisesta johtuen taloyhtiöllä on oikeus päättää asunnon ottamisesta yhtiön hallintaan. Järjestysmääräyksien
käyttöönottamisesta tai niiden muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa.
Järjestysmääräysten tarkoituksena on viihtyvyyden ja turvallisuuden lisääminen, mutta myös yhteispelin,
huoneiston hoidon sekä muiden asukkaiden huomioonottamista. Kysy taloyhtiösi järjestysmääräyksistä
taloyhtiösi hallituksen puheenjohtajalta tai isännöitsijältä.

Yhtiökokous on taloyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävä osakkaiden kokous, jossa päätetään yhtiötä ja osakkaista
koskevista asioista. Osallistuminen yhtiökokoukseen kannattaa, sillä yhtiökokous on osakkaan tärkein
mahdollisuus vaikuttamiseen sekä tiedonsaantiin oman omaisuuden hoidossa. Yhtiökokouksissa päätetään
myös kiinteistön kuntoon liittyvistä asioista, kuten korjaus- ja kehitystoimenpiteistä, joilla on vaikutusta
taloyhtiön omaisuuden ja sitä kautta myös hallittavan huoneiston osakkeiden arvoon.
Yhtiökokouksen asialistalle sisältyvät mm. yhtiön taloudenpitoon sekä tilinpäätökseen liittyvä aiheet, kuten
osakkailta perittävien vastikkeiden sekä käyttömaksujen suuruudet. Kokouksessa valitaan myös taloyhtiön
hallitus.

Taloyhtiön hallituksen velvollisuudet on määritetty asunto-osakeyhtiölaissa. Hallituksen tulee huolehtia
yhtiön hallinnosta, kiinteistön sekä rakennusten hoidosta ja muusta toiminnasta. Hallitus toimii ennen kaikkea
yhtiön osakkaiden edustajana ja hallituksen tärkein tehtävä on laatia osakkaiden taloyhtiöön kohdistamien
toiveiden ja odotusten pohjalta strategia asioiden eteenpäin viemiseksi. Hallituksen tulee myös huolehtia
osakkaiden ja asukkaiden riittävästä tiedonsaannista. Hallitusvastuuta ei tule pelätä: taloyhtiöllä on
takanaan meidän asiantunteva isännöitsijä, jolta löytyy tarvittavat kontaktit kiinteistönpidon tai omaisuuden
hoidon ammattilaisiin.

Taloyhtiön menojen kattamiseksi yhtiön asukkaat maksavat yhtiövastiketta. Vastikkeen suuruudesta päätetään
yhtiökokouksessa ja päätöksen taustalla on isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen yhdessä laatima talousarvio.
Vastikkeen maksuperusteena voi olla esim. huoneiston pinta-ala tai osakkeiden lukumäärä. Maksuperuste
määrätään yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiövastike voi koostua kolmesta eri vastikkeesta: hoitovastike, rahoitusvastike ja korjausvastike. Hoitovastike
kattaa taloyhtiön ylläpitokustannukset, kuten verot, vakuutukset, mahdolliset vuokrat, yhtiösähkön,
jätehuollon, puhtaanapidon, kiinteistöhuollon, isännöinnin… Rahoitusvastikkeella lyhennetään taloyhtiön
esimerkiksi korjaustyöhön ottamaa lainaa sekä hoidetaan lainojen korkokulut. Korjausvastiketta voidaan
yhtiökokouksen päätöksellä kerätä tulevien peruskorjausten rahoitusta varten.